ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2553
1.กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม 
2.กองุทุนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ยกเลิก)
3.เบี้ยประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม (ยกเลิก)
4.วินัยนักศึกษา
5.การบริหารสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2555
1.เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
2.การศึกษาระดับปริญญาตรี (ยกเลิก)
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556
1.การจัดตั้งและบริหารกองทุนคณะ
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2557
1.คณะวิทยาศาสตร์
2.การส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม
3.วิทยาลัยการบินนานาชาติ ฉบับที่ 2
4.หลักเกณฑ์ วิธีเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ และอัตราเบี้ยประชุม (ยกเลิก)
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
1.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม (ยกเลิก)
2.การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3.การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4.การศึกษาระดับปริญญาตรี (ยกเลิก)
5.หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
6.การจัดสวัสดิการบ้านพักของบุคลากร ฉบับที่ 2
7.หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บริการวิชาการ 
8.การจ่ายเงินทดแทนและการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีเสียชีวิต
9.กองทุนวิจัยและนวัตกรรม
10.กองทุนพัฒนาบุคลากร
11.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร (ยกเลิก)
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2560
1.การเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ของบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
2.การบริหารและการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ในประเทศเวียดนาม 
3.การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4.ค่าบำรุงการบริหารจัดการสถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยายและครุภัณฑ์
5.หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม และอัตราเบี้ยประชุม
6.หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา
7.หลักเกณฑ์และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม
8.การเบิกจ่ายค่ารับรองและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ