ทำเนียบอธิการบดี

ชื่อ – สกุลตำแหน่งระยะเวลาอ้างอิง
ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์รักษาราชการแทนอธิการบดี11 กันยายน 66- ปัจจุบันคำสั่งสภาฯ ที่ 031/2566
นายสมยศ สีแสนซุยรักษาราชการแทนอธิการบดี15 มีนาคม 66 – 10 กันยายน 66คำสั่งสภาฯ ที่ 005/2566
ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคารักษาราชการแทนอธิการบดี7 ตุลาคม 64 – 4 เมษายน 65
5 เมษายน 65 – 1 ตุลาคม 65
2 ตุลาคม 65 – 15 มีนาคม 66
คำสั่งสภาฯ ที่ 001/2564
คำสั่งสภาฯ ที่ 011/2565
คำสั่งสภาฯ ที่ 042/2565
ผศ.ดร.ทัศนา  ประสานตรีรักษาราชการแทนอธิการบดี10 เมษายน 64 – 6 ตุลาคม 64คำสั่งคณะบุคคลฯ ที่ 017/2564
รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัยรักษาราชการแทนอธิการบดี23 พฤศจิกายน 63 – 9 เมษายน 64คำสั่งคณะบุคคลฯ ที่ 029/2563
ผศ.จรูญ ถาวรจักร์รักษาราชการแทนอธิการบดี29 พฤษภาคม 63 – 22 พฤศจิกายน 63คำสั่งคณะบุคคลฯ ที่ 002/2563
ศ.ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตรรักษาราชการแทนอธิการบดี10 มกราคม 63 – 15 มกราคม 2563คำสั่งสภา ฯ ที่ 002/2563
ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึกรักษาราชการแทนอธิการบดี12 มีนาคม 61 – 9 มกราคม 63คำสั่งสภา ฯ ที่ 026/2561
ผศ.ดร.สังคม  ภูมิพันธุ์รักษาราชการแทนอธิการบดี15 พฤษภาคม 60 – 11 มีนาคม 61คำสั่งสภา ฯ ที่ 080/2560
ผศ.ดร.จินดา  งามสุทธิรักษาราชการแทนอธิการบดี2 พฤษภาคม. 60 – 14 พฤษภาคม 60คำสั่งสภา ฯ ที่ 056/2560
รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์รักษาราชการแทนอธิการบดี1 พฤษภาคม 59 – 7 มกราคม 60คำสั่งสภา ฯ ที่ 015/2559
อธิการบดี8 มกราคม 60 – 1 พฤษภาคม 60ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 ม.ค. 60
ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคารักษาราชการแทนอธิการบดี12 พฤษภาคม 58 – 30 เมษายน 59คำสั่งสภา ฯ ที่ 65/2558
คำสั่งสภา ฯ ที่ 69/2558
ดร.ไพฑูรย์  พลสนะรักษาราชการแทนอธิการบดี9 มกราคม 58 – 11 พฤษภาคม 58คำสั่งสภา ฯ ที่ 004/2558
รศ.ดร.สุวิทย์  เลาหศิริวงศ์อธิการบดี8 มกราคม 58คำสั่งสภา ฯ ที่ 001/2558
ดร.ไพฑูรย์  พลสนะรักษาราชการแทนอธิการบดี16 ธันวาคม 57 – 7 มกราคม 58คำสั่งสภา ฯ ที่ 041/2557
ผศ.ดร.ทัศนา  ประสานตรีรักษาราชการแทนอธิการบดี22 สิงหาคม 57 – 15 ธันวาคม 57คำสั่งสภา ฯ ที่ 021/2557
รศ.ดร.สุวิทย์  เลาหศิริวงศ์รักษาราชการแทนอธิการบดี1 กรกฎาคม 50 – 26 สิงหาคม 50คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 236/2550
อธิการบดี27 สิงหาคม 50 – 17 พฤศจิกายน 54ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 11 ต.ค.50
อธิการบดี18 พฤศจิกายน 54 – 21 สิงหาคม. 57ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 ธ.ค.54
ศ (พิเศษ) ดร.ภาวิช  ทองโรจน์รักษาราชการแทนอธิการบดี2 กันยายน 48 – 30 มิถุนายน 50พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548(มาตรา 59)