ประกาศ พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563
1.นโยบายในการกำกับดูแลด้านการเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยนครพนม
2.การยุบเลิกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม (บัณฑิตวิทยาลัย)
3.การยุบเลิกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม (สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี)
4.การยุบเลิกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร)
5.ชี้แจงข่าวกรณีการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
6.นโยบายการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
7.นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563
8.นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564
พ.ศ. 2562
1.ข้อกำหนดในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
2.ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียนและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนครพนม
3.รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561
4.รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2561
พ.ศ. 2561
1.การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
2.เปลี่ยนชื่อสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็น สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม
3.นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
4.นโยบายการประกันคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562
5.จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม
6.รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560
7.รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2560
8.นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
9.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
10.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
11.นโยบายการประกันคุณภาพศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2560-2562
12.การให้ทุนฝึกอบรมครูการบิน
13.ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. 2560
1.นโยบายการประกันคุณภาพศึกษา ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2560-2562
2.ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการบิน) แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
3.รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559
4.รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2559
5.กำหนดการลงมติการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
6.ให้ทุนฝึกอบรมครูการบิน
7.นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2559 – 2562
8.จัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยในประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยนครพนม
9.จัดตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม กรุงเทพมหานคร
10.เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศสำหรับอาจารย์ประจำบรรจุใหม่
พ.ศ. 2559
1.จัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
2.จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
3.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4.รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558
5.รายชื่อผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2558
พ.ศ. 2558
1.จัดตั้งคณะครุศาสตร์
2.จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
3.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
4.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
5.รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557
6.เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2557
7.ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. 2557
1.ให้อธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง
2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของรองอธิการบดี
3.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีหหรือตำแหน่งเทียบเท่า
4.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่า รอบการประเมิน.การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
5.รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556
6.รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2556
พ.ศ. 2556
1.จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
2.นโยบายการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556- พ.ศ. 2559
3.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
4.รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555
5.รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2555
พ.ศ. 2554
1.รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554
2.รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2554
พ.ศ. 2553
1.จัดตั้งวิทยาลัยการบินนาชาตินครพนม
2.จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
3.จัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม
4.จัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ความถึ่ FM 102.5 MHz 
พ.ศ. 2550
1.จัดตั้งวิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ