ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
1.การศึกษาระดับปริญญาตรี ยกเลิก
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2549
1.การแต่งกายของนักศึกษา ยกเลิก
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2551
1.กองทุนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ยกเลิก)
2.กองทุนวิทยาลัยเทคนิคนครพนม (ยกเลิก)
3.กองทุนวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม (ยกเลิก)
4.กองทุนวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า (ยกเลิก)
5.กองทุนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม (ยกเลิก)
6.การจัดสวัสดิการบ้านพักอาศัยของบุคคลากร
7.การเทียบโอนผลการศึกษาและยกเว้นการเรียนรายวิชา
8.การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
9.การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
10.การสอบประจำภาคของนักศึกษา
11.หลักเกณฑ์ และการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
12.กิจการนักศึกษา
13.ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
14.การรับจ่ายเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา ระบบนอกเวลาราชการ
15.การเงิน การบัญชีและงบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ