ประกาศ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2564
1.นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2565 – 2566
2.หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคา และการกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.การรวมส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์กับคณะครุศาสตร์)
4.เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม