คณะกรรมการ


นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข
ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร
ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร
นายอุดม คำจันทร์
นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
นายสมเกียรติ ศิริตัน
นายเทียมศักดิ์ เวียงศรีประเสริฐ
นายศตพล ใจสบาย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้แทนผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ดร.เอนก นรสาร
ผู้อำนวยการ วทอ.ศรีสงคราม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม

นางสาวเปรมใจ ดวงสุภา
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวรุจิรดา สุขสันต์หรรษา