ประกาศ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2567
1. ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565
2. รายชื่อผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2565
3. เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่
4. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเทียบเท่าตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2564
1.นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2565 – 2566
2.หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคา และการกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.การรวมส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์กับคณะครุศาสตร์)
4.เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม