สรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

1.หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เพื่อเสนอรายชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
2. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
3. ปฏิทินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
4. รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองเบื้องต้นในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
5.รายชื่อผู้ตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหาฯ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
6.หลักเกณฑ์ วิธีการแสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์
สแกนเพื่อรับฟังชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ
และขั้นตอนการสรรหาคณบดี
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป