ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2553
1.การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3 (ยกเลิก)
2.คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ยกเลิก)
3.คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเลิก)
4.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2554
1.การประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม
2.รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม
3.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ยกเลิก)
4.การอุธรณ์และการร้องทุกข์
5.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
6.การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2555
1.คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (ยกเลิก)
2.การสรรหาคณบดี (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556
1.คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ (ยกเลิก)
2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร (ยกเลิก)
3.การกำหนดอัตราจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
4.พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2
5.การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มิได้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
6.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร ฉบับที่ 2 (ยกเลิก)
7.การให้ปริญญาเกียรตินิยม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2557
1.การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2.การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2 (ยกเลิก)
3.การสรรหาคณบดี ฉบับที่ 2 (ยกเลิก)
4.การสรรหาอธิการบดี (ยกเลิก)
5.การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2558
1.การดำเนินการทางวินัยต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (ยกเลิก)
2.คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
3.การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
4.การบริหารและการดำเนินงานคณะครุศาสตร์
5.การสรรหาคณบดี ฉบับที่ 3 (ยกเลิก)
6.การบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย (ยกเลิก)