ทำเนียบผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

ชื่อ – สกุลชื่อปริญญาประจำปีการศึกษา
นายไพวัลย์  หูวองปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2560
นายสมชัย  เลิศสุทธิวงค์ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560
นายสนั่น  อังอุบลกุลปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
2560
คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
2560
ดร.คิน  ฉ่วยปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
2560
พลเอก ประวิต  วงษ์สุวรรณปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559
นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุลปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
2558
นายสุรินทร์  นันทวงศ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ2557
นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา2557
นายคำมะนี  อินทิลาดปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
2557
พระอาจารย์ประพนพัชร์  จิรธัมโม
(พิบาลพักต์นิธี)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2557
นายอิสระ  ว่องกุศลกิจปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
2556
นายธนศักดิ์  คำด่างปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศกดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2556
พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้วปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2555
นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิชปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์2555
นายพินิจ  จารุสมบัติปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2555
ศาสตราจารย์ บุญทัน  ดอกไธสงปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555
นายเจริญ  รุจิราโสภณปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
2554
นายทองสิง  ทำมะวงปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์2554
พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์2554