คำสั่งสภาฯ พ.ศ. 2565

คำสั่ง พ.ศ. 2565

001/2565 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
002/2565 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
003/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย (ลับ)
004/2565 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
005/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบบาลบรมราชชนนีนครพนม
006/2565 เพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม (ลับ)
007/2565 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.) ผู้แทนผู้บริหาร
008/2565 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
009/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
010/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงรัเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยนครพนม
011/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
012/2565 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
013/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
014/2565 ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม
015/2565 แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
016/2565 แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
017/2565 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
018/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการวิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม
019/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (ลับ)
020/2565 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
021/2565 แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยนครพนม (เพิ่มเติม)
022/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
023/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
024/2565 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
025/2565 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
026/2565 แต่งตั้งกรรมการ กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.)(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
027/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยนครพนม
028/2565 แต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม
029/2565 แต่งตั้งประธานคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2566
030/2565 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 019/2565 (ลับ)
031/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
032/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม
033/2565 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
034/2565 เพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม
036/2565 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
037/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
038/2565 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.) (แทนตำแหน่งที่ว่างลง และแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งที่ว่างลง)
039/2565 ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 019/2564 เฉพาะราย และแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลปรระจำมหาวิทยาลัยนครพนม
040/2565 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
041/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
042/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
043/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม
044/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
045/2565 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
046/2565 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
047/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
048/2565 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
049/2565 แต่งตั้งกรรมการ กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง
050/2565 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
051/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม
052/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
053/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
054/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
055/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
056/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
057/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
058/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
059/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
060/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
061/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
062/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์
063/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
064/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้ออำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม
065/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
066/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า
067/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
068/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
069/2565 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)