คำสั่ง พ.ศ. 2560

002/2560 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
003/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยธาตุพนม
005/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
006/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
007/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
008/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณะบดีวิทยาลัยธาตุพนม คณบดีวิทยาลัยนาหว้า และคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
015/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
016/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
017/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
018/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยธาตุพนม
019/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
021/2560 แต่งตั้งรองอธิการบดี
022/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร
023/2560 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
024/2560 แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม
025/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการแบะเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
026/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
027/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยธาตุพนม (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
030/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง
031/2560 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (แทนผู้ที่้นจากตำแหน่ง)
032/2560 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
033/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.อ.พ.ร.)
034/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเด็นการร้องเรียนกรณี รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอรารรณ์
035/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม
036/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดร่างขอบเขตงาน (Term of Reference TOR) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
037/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
038/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
039/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติ
041/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม
043/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
044/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม
045/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
050/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
051/2560 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
052/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนาหว้า
053/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
054/2560 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
055/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม (เพิ่มเติม)
056/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
057/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
058/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
059/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
060/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
062/2560แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
063/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีและวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
064/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
065/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
066/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยธาตุพนม
067/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
068/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
069/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
070/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
071/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
072/2560 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
073/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
074/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยลัยนครพนม
080/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
081/2560 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
082/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
083/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.) (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
084/2560 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
085/2560 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.อ.พ.ร.) (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
086/2560 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
087/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติ (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
089/2560 แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
091/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
100/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
105/2560 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
106/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
107/2560 แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
108/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
109/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
110/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยนครพนม
111/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
112/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
113/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม
114/2560 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
115/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอาจารญ์คณะครุศาสตร์ขอดำเนินการเปลี่ยนแปลงเกรดนักศึกษาฝึกประสบการณ์สถานศึกษา 2 ในปีการศึกษา 2559 จากเกรด B เป็น I
116/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
117/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559
118/2560 แต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
119/2560 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการ (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
120/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยธาตุพนม
121/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนาหว้า
122/2560-แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
123/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
124/2560 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
126/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์)
130/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม
131/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า
132/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
133/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.)
135/2560 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม (นายสุรศักดิ์ ตั้งตระกูล)
136/2560 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข)
141/2560 แต่งงตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
143/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า
144/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา
145/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
146/2560 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารพักงานการปฎิบัติหน้าที่
147/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
148/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
149/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
150/2560 แต่งตั้งกรรมการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ (เพิ่มเติม)
151/2560 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
152/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
153/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชดารแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
154/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา
155/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
156/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยธาตุพนม
157/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า
158/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
159/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
161/2560 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
165/2560 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม
166/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา