คำสั่ง พ.ศ. 2559

001/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
002/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนวิทยาลัยนาหว้า
003/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
004/2559 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
005/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์
006/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
007/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
008/2559 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
009/2559 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
0011/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนขอคัดค้านการขอเสนอโปรดเกล้าญ แต่งตั้ง นายประวิต เอราวรรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
012/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 อุบลราชธานี
013/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
014/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
015/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
016/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนวิทยาลัยนาหว้า
017/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
018/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
019/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการ๕รบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
020/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
025/2559 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
026/2559 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
027/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
028/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยนครพนม
029/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของสภามหาวิทยาลัยนครพนม
030/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
031/2559 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
033/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
034/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
035/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
036/2559 แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
037/2559 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีการร้องเรียนขอให้ทบทวนการเสนอชื่อ นายประวิต เอราวรรณ์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
038/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558
040/2559 แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการของสภามหาวิทยาลัยนครพนม
041/2559 แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
042/2559 ขอยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี (เฉพาะราย)
043/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
046/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
047/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยธาตุพนม
048/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รอบการประเมินครบรอบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
051/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการแะลเทคโนโลยีสารสนเทศ
052/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
053/2559 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
054/2559 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมกรกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยนครพนม
055/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
056/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
057/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
059/2559 พักงานคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
060/2559 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
061/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยนครพนม
062/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
063/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
067/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ (รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่่ครบสองปี นับตั้งแต่วันได้รับการแต่งตั้ง)
069/2559 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
070/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
071/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะครุศาสตร์
072/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
073/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
074/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
077/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม