คำสั่งสภาฯ พ.ศ. 2566

คำสั่ง พ.ศ. 2566

001/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองประธาน และเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
002/2566 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
003/2566 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการยกร่างระเบียบ และกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยนครพนม
004/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
005/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
006/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยครพนม
007/2566 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
008/2566 แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
009/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
010/2566 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
011/2566 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
012/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
013/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
014/2566 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
015/2566 แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
016/2566 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
017/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
018/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยนครพนม
019/2566 แต่งตั้งกรรมการ กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.)(แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
020/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
021/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการเพื่อใช้ประกอบการสรรหาคณบดี
022/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริกามหาวิทยาลัยนครพนม
023/2566 ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 057/2565 และแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เฉพาะราย)
024/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
025/2566 (ลับ)
026/2566 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
027/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
029/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565
030/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
031/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
032/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
033/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
034/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
035/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
036/2566 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
037/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
038/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.)
039/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
040/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
041/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
043/2566 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
044/2566 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
045/2566 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐประชาชนจีน (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
046/2566 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
047/2566 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
048/2566 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
049/2566 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
050/2566 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
051/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
052/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
053/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
054/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
055/2566 แต่งตั้งรองอธิการบดี
056/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
059/2566 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
060/2566 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.) (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
061/2566 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
062/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.อ.พ.ร.)
063/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น