คำสั่งคณะบุคคลฯ พ.ศ. 2563

คำสั่งคณะบุคคลฯ พ.ศ. 2563

001/2563 (ลับ)
002/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
003/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยนครพนม
004/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
005/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาวิชาการ
006/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน
007/2563 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
008/2563 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
009/2563 (ลับ)
010/2563 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
011/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
012/2563 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งททางวิชาการ
013/2563 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
014/2563 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
015/2563 (ลับ)
016/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานชาติ
017/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
018/2563 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
019/2563 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
020/2563 แต่งตั้งรองประธาน และเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
021/2563 แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
022/2563 แต่งตั้งกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
023/2563 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยนครพนม (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
024/2563 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
025/2563 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
026/2563 (ลับ)
027/2563 แต่งตั้งกรรมการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
028/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (ยกเลิก)
029/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
030/2563 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
031/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
032/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
033/2563 แต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
034/2563 แต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม
035/2563 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
036/2563 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
037/2563 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพพนม ประเภทผู้บริหาร