รายงานสรุปสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาาลัยนครพนม โดยคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ “รายงานสรุปสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เป้าหมาย ทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงประเด็นปปัญหาของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังนี้ http://council.npu.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/swot-report.pdf