สรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

1.กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
2.กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (เพิ่มเติม)
3.รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
4.หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
5.เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
6.กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
7.หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์
8.กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม…ใหม่
9.หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์…ใหม่