คำสั่งคณะบุคคลฯ พ.ศ. 2564

001/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
002/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
003/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
004/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
005/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา และบริการวิชาการประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
006/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
007/2564 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แแทนคณาจารย์ประจำ
008/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
009/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
010/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
011/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
012/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
013/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
014/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคคณะครุศาสตร์
015/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
016/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม
017/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
018/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
019/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
020/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
021/2564 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
022/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
023/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
024/2564 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
025/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
026/2564 แต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
028/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยนครพนม Re-inventing Nakhon Phanom University ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
029/2564 แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
030/2564 แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
031/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
032/2564 แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
033/2564 แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
034/2564 แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
035/2564 แต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
036/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
037/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม
038/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
039/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม
040/2564 แต่งตั้งคณบบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
041/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม
042/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.)
043/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม
044/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
045/2564 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
046/2564 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
047/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ