คำสั่ง พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564

คำสั่ง พ.ศ. 2563

001/2563 (ลับ)
002/2563 ยกเลิก
003/2563 แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
004/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
005/2563 ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 002/2563
006/2563 แต่งตั้งกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (เพิ่มเติม)
007/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหนังสือร้องเรียนของพลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
008/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
009/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คำสั่ง พ.ศ. 2564

001/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
002/2564 แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม
003/2564 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม (เพิ่มเติม)
004/2564 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
005/2564 แต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
006/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
007/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการนาหว้า
008/2564 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
009/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
010/2564 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
011/2564 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
012/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยนครพนม
013/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐประชาชนจีน
014/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
015/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาภายในวิทยาลัยการบินนานาชาติ
016/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
017/2564 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
018/2564 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
019/2564 แต่งตั้งกรรมการ กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ก.บ.ม. (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
020/2564 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม (เพิ่มเติม)
021/2564 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า