คำสั่งสภาฯ พ.ศ. 2562

คำสั่ง พ.ศ. 2562

001/2562 แต่งตั้งรองประธานสภาวิชาการและกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม
002/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยนครพนม
003/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
004/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.) (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
005/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.อ.พ.ร.)
006/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
009/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณประจำสภามหาวิทยาลัย
010/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงประจำมหาวิทยาลัย
011/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา และบริการวิชาการประจำมหาวิทยาลัย
012/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการและหลักสูตรประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม
013/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศประจำสภามหาวิทยาลัย
014/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
015/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการและหลักสูตรประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม (เพิ่มเติม)
016/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม
017/2562 แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม
018/2562 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
019/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม
020/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ยกเลิก)
021/2562 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ก.อ.พ.ร. (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
022/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
023/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
024/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
025/2562 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
026/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหนังสือร้องเรียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
027/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
028/2562 อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ชั่วคราว)
029/2562 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงประจำมหาวิทยาลัย
030/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
031/2562 แต่งตั้งกรรมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (เพิ่มเติม)
032/2562 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
033/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
034/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
035/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
036/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
037/2562 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
038/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา  2561
039/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม  ประจำปีการศึกษา 2561
040/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศประจำสภามหาวิทยาลัย
041/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
042/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
043/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
044/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
045/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
046/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
047/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
048/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
049/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
050/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
055/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
056/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหนังสือร้องเรียนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ  ดำรงภคภากร
057/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม
058/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
059/2562 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
060/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (เพิ่มเติม)
061/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (เพิ่มเติม)
062/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
063/2562 ต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม  กับคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติและผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศิริ  ดำรงภคภากร
066/2562 แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
067/2562 แก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 034/2562 เฉพาะราย ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัสตราภรณ์ ชัยปัญหา
068/2562 แก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 056/2562 เฉพาะราย ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัสตราภรณ์ ชัยปัญหา
069/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.)
070/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
071/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม
075/2562 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
076/2562 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
077/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
078/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม
081/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
082/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
086/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
087/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
088/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
089/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
090/2562 ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
091/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
094/2562 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนคนพนม
095/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
096/2562  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการวิทยานาหว้า รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
097/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
098/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม