สรรหาคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี

หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เพื่อเสนอรายชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
ปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองเบื้องต้น ในการสรรหาคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
รายชื่อผู้ตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหาฯ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี และการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา (รอบแสดงวิสัยทัศน์)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย
นโยบายการบริหารของอธิการบดี
สแกนเพื่อรับฟังชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ
และขั้นตอนการสรรหาคณบดี
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป