รายงานสรุปสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาาลัยนครพนม โดยคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ “รายงานสรุปสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เป้าหมาย ทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงประเด็นปปัญหาของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังนี้