ทำเนียบนายกสภาฯ

ชื่อ – สกุลระยะเวลาดำรงตำำแหน่ง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์12 กันยายน 2564 – ปัจจุบัน 
นายสุเมธ  แย้มนุ่น
ประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
1 พฤษภาคม 2563 – 11 กันยายน 2564
ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  บุญญาธิการ6 เมษายน 2562 – 30 เมษายน 2563
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์30 เมษายน 2553 – 11 พฤศจิกายน 2557
12 พฤศจิกายน 2557 – 5 เมษายน 2562
พลตำรวจเอก สนอง  วัฒนวรางกูร30 ก.ย. 51 – 29 เม.ย. 53
พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ15 มี.ค. 49 – 29 ก.ย. 51
ศาสตรจารย์ นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์พ.ศ. 2548