คำสั่ง พ.ศ. 2561

001/2561 ขยายเวลาพักงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
002/2561 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
005/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
006/2561 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
008/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (รอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ครบรอบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับก
009/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
011/2561 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
012/2561 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า
013/2561 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
014/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)
015/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
016/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
017/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
018/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะครุศาสตร์
019/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
020/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
021/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม
022/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
024/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะวิทยาศาสตร์
025/2561 ขยายเวลาพักงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
026/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
027/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
028/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
030/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
031/2561 มอบอำนาจให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ปฏิบัติราชการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม
040/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
044/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนขอคัดค้านการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายพัฒนพงษ์ วันจันทึก ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
045/2561 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
046/2561 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
047/2561 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
048/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
049/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
051/2561 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโล
052/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
053/2561 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
054/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร
055/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณ๊การร้องเรียนขอคัดค้านการขอเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายพัฒนพงษ์ วันจันทึก ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
056/2561 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
057/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา
058/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า
059/2561 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
060/2561 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม
061/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (กรณี ผศ.ดร.พัฒนพงษ์)
062/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560
063/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั้นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2560
065/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
066/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
067/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
068/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร
069/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร
076/2561 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
077/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
081/2561 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยลัยนครพนม (ก.บ.ม.) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง
082/2561 แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
083/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม
084/2561 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
085/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
086/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560
087/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนีบตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
088/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจับและพัฒนา รอบการประเมิน การปฏอบัติหน้าที่ครบรอบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
089/2561 แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา
090/2561 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
091/2561 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
092/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบลาบรมราชชนนีนครพนม
093/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหารกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยนครพนม
094/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
095/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
097/2561 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาววิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.)
098/2561 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
099/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
100/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีีคณะวิทยาศาสตร์
101/2561 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
102/2561 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
103/2561 แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.อ.พ.ร.)
104/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
106/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
107/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทรผู้อำยวยการสำนักวิทยบริการ
108/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา
109/2561 แต่งตั้งประธานคณธกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
110/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวิทยาลัยการบินนานาชาติใช้เงินไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม