ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559 – พ.ศ.2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2560
1.การสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) (ยกเลิก)
2.สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2)
3.การแต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย และที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2563
1.การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานที่มีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันศึกษาอื่น
2.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2)
3.คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับที่ 2)
4.สภาวิชาการ (ฉบับที่ 3)(ยกเลิก)
5.คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
6.คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
7.คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2)
8.พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)
9.คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม
10.คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11.คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12.การสรรหาคณบดี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2566
1.การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
2.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
3.การสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ
4.สภาคณาจารย์และข้าราชการ
5.การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา