ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
1.การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ยกเลิก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2549
1.การให้ปริญญาเกียรตินิยม ยกเลิก
2.คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ยกเลิก
3.คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ฉบับที่ 2 (ยกเลิก)
4.การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย ยกเลิก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2550
1.การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง
2.คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
3.การสรรหาอธิการบดี ยกเลิก
4.คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ยกเลิก
5.สภาวิชาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2551
1.การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
2.คณะกรรมการประจำคณะ
3.หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
4.การลงโทษทางวินัย
5.การสอบสวนและพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย
6.การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
7.คณะกรรมการประจำสถาบัน
8.หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการและเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
9.พนักงานมหาวิทยาลัย
10.การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 (ยกเลิก)
11.การบริหารงานบุคคลในวิทยาลัยการบินนานาชาติ
12.สภาคณาจารย์และข้าราชการ
13.หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บนบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ
14.จรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
15.การบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนและบุคลากร