คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2567

คำสั่ง พ.ศ. 2567

001/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ลับ)
002/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
003/2567 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
004/2567 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
005/2567 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
006/2567 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
007/2567 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
008/2567 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
009/2567 แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
010/2567 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
011/2567 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
012/2567 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
013/2567 แต่งตั้งกรรมการบริหารรงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.) (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง)
014/2567 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
015/2567 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
016/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ลับ)